Tyto zásady zpracování osobních údajů kandidátů na pracovní pozice a spolupracujících osob v síti České Společnosti Realitní blíže upravují obecně platné Zásady zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou Členové obchodní sítě České Společnosti Realitní uvedení na https://www.csrealitni.cz/pobocky

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

  • Projevil jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení. Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát. Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností členů obchodní sítě České Společnosti Realitní.
  • Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
  • Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.

Členové obchodní sítě České Společnosti Realitní zpracovávají osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Komu zpřístupňujeme vaše osobní údaje

Zpracovatelem vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je společnost LMC, s.r.o. a příslušná pobočka obchodní sítě České Společnosti Realitní

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet. Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci). Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Respektujeme Vaše práva (práva subjektu údajů)

V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.

Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat příslušného člena obchodní sítě České Společnosti Realitní uvedeného na konktaktní stránce https://www.csrealitni.cz/pobocky

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): +420 234 665 111.